voorwaarden

 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
  1. Tenzij tevoren schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of aan ons gegeven opdrachten en/of door ons uitgevoerde werkzaamheden en/of gedane leveringen en/of elkedoor ons geleverde andersoortige prestatie, gewoon of ongewoon, geen enkele uitgezonderd.
   Eigen voorwaarden van onze opdrachtgevers zullen niet van toepassing zijn, ook als wij deze niet uitdrukkelijk hebben verworpen of tegengesproken.
   Voorwaarden, vermeld op door ons uitgegeven documenten, zoals vrachtbrief, ontvangstbewijzen of wat dan ook,gelden slechts met in achtname van het hieronder bepaalde.Wij zijn gerechtigd deze Voorwaarden en eventueel nader overeengekomen Voorwaarden ook in te roepen in geval van buiten contractuele aanspraken tegen ons, waaronder eventueel ook ter zake van producten aansprakelijkheid.
  2. In alle gevallen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Fenex ( roepnaam: “Nederlandse Expeditievoorwaarden”  resp. “Fenex-Voorwaarden”), gedeponeerd o.m. ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam op 2 maart 1992 met in achtname van onderstaande aanvullingen. Onder de daarin gebruikte term “expediteur” is steeds – ongeacht de eigen aard van de werkzaamheden/prestaties – te verstaan onze maatschappij.

 2. ENKELE VERDERE STANDAARDCONDITIES:
  1. Met in achtname van art. 1, lid 1 van de Fenex-Voorwaarden, zijn in de navolgende gevallen mede van kracht detelkens te vermelden standaardvoorwaarden, en wel naar gelang van de aard van de totale opdracht, werkzaamheidof andersoortige prestatie, dan wel van enig daarvan in redelijkheid of zelfstandig deel te beschouwen gedeelte:
   1. bij slepen, assisteren en derg.:
    1. de “Algemene Sleepconditiën” (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 5 maart 1946) voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bakken,bokken, kranen, elevators, enz.;
    2. de “Nederlandse Sleepdienstconditiën 1951” (gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam op15 november 1951) voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan schepen, die bestemd zijn regelmatig de zee te bevaren;
    3. de “Sleepconditiën 1965” (gedeponeerd te Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 15 december 1965) voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan alle andere schepen.
   2. bij duwvaart:
    de “Algemene Duwconditiën 1979;
   3. bij berging (waaronder begrepen is het verlenen van hulp) van vaartuigen en andere voorwerpen:
    de “Bergingsconditiën 1958” (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 augustus 1958).
   4. bij terbeschikkingstelling van drijvende bokken met bemanning:
    de “Bokkengebruiksvoorwaarden 1976” (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 1977).
   5. bij terbeschikkingstelling van een dekschuit, bak, ponton, vlot en derg., alsmede van een onbemande drijvende bok:
    de “Dekschuitengebruiksvoorwaarden 1961” (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 31 december 1969).
   6. bij aanneming, montage-/constructiewerkzaamheden, zg. zwaar vervoer, en derg.:
    de “Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van de opdrachten door Kraanwagenexploitanten” (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam op 1 januari 1991) en wel in dienovereenkomstige toepassing en ongeacht of er te water of te land gewerkt wordt.
    Onder zwaar vervoer wordt verstaan vervoer, dat plaatsvindt onder gebruikmaking van gespecialiseerd materieel, zoals bokken, kranen, pontons, bakken, vlotten, dekschuiten, diepladers, sleden, vorkheftrucks en/of vervoer van grote en/of zware en/of moeilijk hanteerbare goederen zoals onder meer containers: het één zowel als het ander incl. laden en lossen in de meest uitgebreide zin.
   7. bij vervoer:
    met uitzondering van zg. zwaar vervoer (zie hiervoor):
    1. overzee:
     zowel t.a.v. vervoer van personen als van goederen: de wettelijke bepalingen, voorzover dwingendrechtelijk voorgeschreven, en overigens de bedingen van een mogelijkerwijs ter zake van het vervoer van zaken afgegeven cognossement of ter zake van het vervoer van personen afgegeven reizigersbiljet.
     1.  alle vervoer:
      1. van personen:
       de “Personenvervoercondities van het Nederlandsch Binnenvaart Bureau” (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 december 1969), overigens ongeacht of het een vervoer te water betreft of niet;
      2. van zaken:
       1. bij bevrachting: de “Bevrachtingsvoorwaarden 1992” gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam) ongeacht of zulks in het charter is opgenomen of niet;
       2. bij zg. internationaal Rijnvervoer: de “Verlade- und Transportbedingungen (Konnossementsbedingungen)”, laatstelijk veranderd op 1 augustus 1988;
       3. bij alle ander vervoer te water en over de weg: de “Algemene Vervoerscondities 1983” zoals laatstelijk gewijzigd op 31 januari 1991 (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam), tenzij het CMR-verdrag of enige andere Wet of Tractaat dwingendrechtelijk van toepassing zou zijn.

        In alle gevallen, waarin wij een vervoer, geheel of ten dele, niet zelf uitvoeren, staat het ons vrij in te roepen die bepalingen, waaronder wij met de betreffende (onder-)vervoerder hebben gecontracteerd.
        terzake van Averij-Grosse:
        voorzover het betreft de averij-grosse ter zee de “York-Antwerp Rules 1990”, doch in alle andere gevallen de “Rijnregels IVR 1979, laatstelijk gewijzigd in 1986.
        bij opslag, bewaarneming en derg.:
        de “Veemcondities, Amsterdam-Rotterdam” (gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 10 februari 1955).
    2. Zijn of worden Standaardcondities herzien, dan geldt vanaf de datum van het depôt der herziening de nieuwe tekst. Overigens zijn wij steeds gerechtigd vooraf andere dan de reeds genoemde Standaardcondities op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie van toepassing te verklaren. Zou er tussen onze opdrachtgever en ons onenigheid ontstaan over de vraag welke Standaardcondities van toepassing zijn resp. geweest zijn, dan hebben wij – zowel vooraf als achteraf – het recht van beslissing.
    3. De in enig geval toepasselijke Standaardcondities gelden in hun volle omvang, eventueel zelfs in afwijking van de bepalingen van de onderhavige Voorwaarden, een en ander echter met dien verstande, dat in alle gevallen, steeds met voorrang, zullen gelden de bepalingen, neergelegd in art. III (I,I t/m V), art. IV (I,I t/m IV), art. V (I,II t/m III) en art. VI t/m VIII van deze voorwaarden.

 3. PRIJZEN, BETALINGEN EN DERG.:
  1. Alle offerten zijn vrijblijvend. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen en derg. die gelden op de datum van de offerte c.q. van het aangaan van de overeenkomst resp. de feitelijke prestatie. Bij wijziging van één of meer van deze factoren wijzigen zich de prijzen automatisch en zijn bindend ook ten aanzien van de nog lopende overeenkomsten.
   1. Onze prijzen omvatten uitsluitend het loon voor de door ons ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. Onze prijzen omvatten dus niet heffingen van overheids- of andere instanties, zoals BTW, invoerrechten, boeten, enz., noch garanties of zekerheden aan wie dan ook te geven, noch kosten voor politiebegeleiding of andere verplichtingen. Deze worden afzonderlijk berekend. Wij zijn gerechtigd vooraf betaling c.q. depôt of zekerheid te eisen. Bij prijzen of tarieven, gebaseerd op tijdsduur, zoals bv. bij verhuur of terbeschikkingstelling van personen, zaken of ruimten begint de tijd te lopen vanaf het moment dat de persoon of zaak in ons bedrijf (of eventueel op een andere door ons aangewezen plaats) te beschikking van de opdrachtgever is gesteld, en wel tot aan het moment dat het op dezelfde plaats weer volledig te onzer beschikking is gesteld, zulks ongeacht de vraag of de opdrachtgever door welke oorzaak dan ook, tenzij door schuld onzerzijds, enig profijt van de resp. het ter beschikking gestelde heeft gehad. De tijd wordt zonder meer verlengd met de tijd, nodig voor eventuele reparaties van schade, die tijdens de terbeschikkingstelling is ontstaan, indien de opdrachtgever voor de betreffende schade op grond van deze Voorwaarden heeft op te komen. Voor werkzaamheden op zater-, zon- en algemeen erkende feestdagen hebben wij het recht onze tarieven met tenminste 100% te verhogen.
   2. Onze prijzen zijn voorts gebaseerd op een normale prestatie, zoals binnen normale werkuren en een normale tijdsduur. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of extra inspanning vereisende werkzaamheden, alsmede ingeval van storende invloeden, hetzij ten aanzien van de prestatie hetzij ten aanzien van de tijdsduur of het tijdstip komt ons het recht toe op een extra billijkheid te berekenen beloning resp. komen daardoor veroorzaakte extra kosten voor rekening van onze opdrachtgever.
    Onze prijzen zijn ook berekend op goed te bereiken en te bevaren resp. berijden plaatsen te land en te water. Blijkt achteraf dat in feite aan deze voorwaarden niet is voldaan, dan hebben wij het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane meerkosten plus – daarover – een redelijke winst.
    Mocht blijken, dat de uitvoering van de opdracht – uit welke oorzaak dan ook – niet dan met een groot risico voor personeel en/of materiaal zou kunnen geschieden resp. afgemaakt worden – zulks uitsluitend te onzer beoordeling – dan hebben wij het recht om te annuleren, en een eventueel reeds uitgevoerd deel, in verhouding tot het geheel in rekening te brengen.

   3. Al onze prijzen gelden netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum. Daarna kunnen wij rente verlangen op basis van 4% per jaar boven het op de betalingsdag geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank. Wij zijn echter steeds gerechtigd om reeds vóór het begin resp. vóór het beëindigen van onze opdracht enz. zekerheid voor een volledige betaling te verlangen, en in afwachting daarvan verplichtingen op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen incasso- en vervolgingskosten en kosten van juridische bijstand, zowel in als buiten rechte geheel ten laste van de opdrachtgever, c.q. besteller.

   4. Wij hebben uit hoofde van alle aanspraken op de opdrachtgever een pandrecht op alle zaken welke wij van de opdrachtgever onder ons hebben. Tevens zijn wij gerechtigd het retentierecht op deze goederen uit te oefenen. 

   5. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever en uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht en tevens onze schriftelijke acceptatie daarvan bezorgd. De opdracht moet nauwkeurig de risico’s, waartegen verzekerd dient te worden vermelden; anders wordt de opdracht als niet gegeven resp. niet aanvaard geacht. Wij zijn echter steeds gerechtigd een opdracht tot verzekering om ons moverende redenen te weigeren.

 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  1.  Alle opdrachten worden uitgevoerd in een door ons te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het ons ter beschikking staande apparaat en de graad van de bezetting daarvan mede bepalend zullen zijn voor het begin en het beëindigen der werkzaamheden.
   Data en/of termijnen worden niet gegarandeerd. Het vooraf of tussentijds verstrekken van inlichtingen geschiedt zonder dat daaruit enige gehoudenheid of aansprakelijkheid voor ons voortvloeit.
   1. De opdrachtgever moet ervoor zorgen, dat alle door hem te verstrekken gegevens en documenten tijdig in ons bezit zijn, en dat alles, wat zijnerzijds aan hulpmiddelen gesteld dient te worden, tijdig aanwezig is en wel met voldoende capaciteit en uitrusting. Voor alle verzuimen en alle voor ons daaruit voortvloeiende schade is de opdrachtgever aansprakelijk en heeft hij zonodig ons tegenover aanspraken van derden te vrijwaren.
   2. Wij zijn vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht tenzij bepaaldelijk daaromtrent nader zou zijn overeengekomen.
   3. Ingeval van tijdelijke overmacht blijft de opdracht van kracht, maar worden onze verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort, één en ander behoudens ons recht om – uitsluitend te onzer keuze – in een dergelijk geval de opdracht, indien nog niet resp. voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, en het reeds uitgevoerde, in zijn verhouding tot het geheel, in rekening te brengen. Alle door de overmachtstoestand ontstane extra kosten komen ten laste van onze wederpartij.
    Als overmacht gelden ondermeer:
    1. oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, quarantaine, oproer, sabotage, staking, uitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten;
    2. storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang;
    3. brand, explosies, verzakking, instorting, inwatering.
   4. Indien bij verhuur, terbeschikkingstelling en derg. van zaken, ruimten, enz. de opdrachtgever niet terstond een schriftelijke reclame heeft gemaakt ter zake van eventuele gebreken, is ieder recht om zulks te doen vervallen, en worden alle gebreken geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd van de huur enz. en is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk.

 5. AANSPRAKELIJKHEID;
  1. T.a.v. werkzaamheden, enz. waarop cfm. II. hierboven, Standaardcondities van toepassing zijn, wordt onze aansprakelijkheid door die Standaardcondities bepaald, zulks met in achtname van art. 5 hierboven. Indien echter omvang der aansprakelijkheid in enig geval niet is bepaald, geldt de bepaling van art. V,I,II (zie hierna), 2e zin.
   1. T.a.v. alle andere werkzaamheden enz. geldt het navolgende:
    de uitvoering geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade, indien en voorzover wordt bewezen, dat deze het gevolg is van onze eigen opzet of grove schuld.
    Voor schade tengevolge van opzet of grove schuld van ons personeel zijn wij niet aansprakelijk.
   2. Ieder, die zich ophoudt op onze terreinen, onze vaartuigen en derg. of op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich daar met al hetgeen hij bij zich heeft voor eigen risico en moet de door de overheidsorganen en door ons gegeven en te geven voorschriften en/of aanwijzingen strikt opvolgen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of materiële schade.
   3. Ieder eventuele aansprakelijkheid van ons vervalt, indien wij niet vóór het beëindigen der werkzaamheden of vóór het verlaten van het terrein of de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, of daar waar wij enige prestatie moesten leveren, schriftelijk op de beweerdelijk aangebrachte beschadiging en/of vermissing opmerkzaam zijn gemaakt.

 6. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER
  1. Indien bij uitvoering van de opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie aan ons, aan ons personeel of aan door of via ons ingeschakelde derden inclusief hun personeel of hulppersonen schade zou worden toegebracht, is de opdrachtgever daarvoor aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat die schade door ons, ons personeel of de bedoelde derden zelf veroorzaakt is. De opdrachtgever is verplicht – naar keuze van ons – de schade waarvoor hij cfm. deze bepaling aansprakelijk is, onmiddellijk voor eigen rekening te herstellen, dan wel daarvoor vergoeding te betalen.

 7. PERSONEEL, ANDERE HULPPERSONEN, VRIJWARING, VERJARING;
  1. Wij hebben het recht iedere prestatie te leveren met personele en materiële middelen van ons zelf of van derden. Wij bedingen mede ten gunste van door ons via ons ingeschakelde personeel en/of derde, diens personeel en verdere hulppersonen daaronder begrepen, elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid cfm. deze Voorwaarden, zulks inclusief het hiernavolgende vrijwaringsbeding, dit laatste overigens alleen op de voorwaarde, dat wij het betrokken personeelslid of derde, die wordt of is aangesproken, uitdrukkelijk schriftelijk tot deze vrijwaring machtigen.
  2. Onze opdrachtgever vrijwaart ons – en op voorwaarde cfm. art. VII,I eveneens ons personeel en/of derde – voor aanspraken van derden, tegenover wie wij ons niet op deze voorwaarden zouden kunnen beroepen, voorzover bij deze Voorwaarden die aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten en/of beperkt, als die derden aan deze Voorwaarden gebonden geweest zouden zijn.
  3.  Alle aanspraken tot schadevergoeding verjaren – ook, indien de toepasselijke Wet of Tractaat anders zouden bepalen – door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering, en vervallen door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

 8. VERBINDENDE TEKST; TOEPASSELIJK RECHT EN COMPETENTE RECHTER:
  1. Bij verschil tussen gedeponeerde tekst dezer Voorwaarden enerzijds, en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid anderzijds, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.
  2. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing.
  3. Zo nodig met opzij zetting van elk anders gericht beding in enig cfm. II, hierboven mede van toepassingzijnde ander stelsel van voorwaarden of condities, zullen alle geschillen voortspruitend uit of samenhangende met enige offerte, opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie bij uitsluiting worden berecht door de gewone overheidsrechter, en wel in eerste aanleg door die van Rotterdam (tenzij wij, om ons moverende redenen, de voorkeur zouden geven aan een rechter elders, in binnen- of buitenland)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *